สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

0
3062
views
สอบราชการ,งานราชการ

ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครพนักงานราชการ

1.งานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน สังกัด ส.ป.ก.ส่วนกลาง

จำนวนอัตราว่าง 2 อัตรา

ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

-ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา

-อายุไม่เกิน 60 ปีนับถึงวันสมัคร

 

2.งานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย สังกัดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

จำนวนอัตราว่าง 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

-ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา หรือทางวิศวกรรมสำรวจ หรือสาขากายภาพทางภูมิศาสตร์ หรือทางภูมิศาสตร์กายภาพ

-อายุไม่เกิน 60 ปีนับถึงวันสมัคร

 

3.งานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน

จำนวนอัตราว่าง 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

-ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา

-อายุไม่เกิน 60 ปีนับถึงวันสมัคร

-มีประสบการณ์ตามขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ โดยมีหนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)

 

วิธีการรับสมัครงาน

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครงานราชการ สามารถสมัครได้ดด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 18-22 กันยายน 2560 ในวันทำการ เวลา 07.00-15.30 น. ณ กลุ่มสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ

รายละเอียดเพิ่มเติมที่:ไฟล์ประกาศการรับสมัครงานราชการ

 

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here