ก.กลาง ท้องถิ่น มีมติ “ปรับบัญชีค่าจ้าง” ลูกจ้างประจำ อบต. เทศบาล อบจ.

0
840
views
งานราชการ

ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับค่าจ้าง  (ฉบัยที่ 5) พ.ศ.2561

โดย ปลัดศักดิพงศ์ ธรรมอาชวกุล ผู้แทนปลัด ก.ท (ก.กลาง) ได้เปิดเผยว่า ก กลาง ท้องถิ่น ลงมติ “ปรับบัญชีอัตราค่าจ้าง” ลูกจ้างประจำ อบต. เทศบาล อบจ. มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559

ขณะนี้ อยู่ในระหว่างขั้นตอนประธานกรรมการกลางฯ ลงนามในประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างฯ พ.ศ. 2561

โดยเป็นการสมควรปรับบัญชีอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการให้ลูกจ้างประจำของส่วนราชการได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของกระทรวงการคลัง

Posted by ศักดิพงศ์ ธรรมอาชวกุล on Friday, February 23, 2018