สำนักงาน ก.พ. ประกาศยกเลิก “การสอบซ่อมวิชาภาษาอังกฤษ” (ภาค ก)

0
1460
views
สอบราชการ

สำนักงาน ก.พ. แจ้ง เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมการสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556

สาระสำคัญ
1. ยกเลิกการสอบซ่อมวิชาภาษาอังกฤษ
2. การแก้ไขเพิ่มเติมนี้มีผลบังคับสำหรับการดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

สอบราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม:

-ไฟล์เอกสารแนบ 1

-ไฟล์เอกสารแนบ 2